Декларация за поверителност на www.licataspa.it

Този уеб сайт събира лични данни от своите потребители.

Собственик и администратор на данните

Licata S.p.a. – Via A. De Gasperi, 155 – 92024 Canicattì (AG)

Имейл адрес на собственика: info@licataspa.it

Видове събрани данни

Сред типовете лични данни, събирани директно от този уеб сайт или от трета страна са: “бисквитки”, данни за потреблението, имейл адрес, собствено име, фамилия, телефонен номер, адрес, потребителско име, област, пощенски код, град и потребителски номер.

Пълни подробности за всеки вид събрани лични данни са предоставени в специалните раздели на тази декларация за поверителност или чрез конкретни съобщения, показвани преди събирането на данните.

Личните данни могат да се предоставят свободно от потребителя или, в случай на данни за потреблението, да бъдат събирани автоматично от уеб сайта.

Освен ако не е посочено друго, всички данни, събирани от този уеб сайт, са задължителни и отказа от предоставянето им може да доведе до невъзможност на сайта да предостави услугите си. В случаите, когато изрично е указано, че някои данни не са задължителни, потребителите са свободни да не ги предоставят, без последствия за предоставяните услуги.

Потребителите, които не са сигурни кои данни са задължителни, могат да се свържат със собственика на уеб сайта.

Целта на използването на “бисквитки” или на инструменти за събиране на данни от този уеб сайт или трети страни е да осигурят услугата заявена от потребителя, в допълнение към

всички други цели, описани в настоящия документ и в политиката за “Бисквитки”.

Потребителите носят отговорност за личните данни на трети лица, споделени чрез този уеб сайт и потвърждават, че имат съгласието на третата страна.

Начин и място на обработване на данните

Методи на обработка

Собственикът предприема съответните мерки за сигурност, за да предотврати неоторизиран достъп, разкриване, модификация или унищожаване на данните.

Обработката на данните се извършва с помощта на компютри и електронни инструменти, в съответствие с организационните процедури, които са стриктно свързани с посочените цели. Освен за собственика, в някои случаи данните могат да бъдат достъпни за определени служители, отговарящи за функционирането на този уеб сайт (администрация, продажби, маркетинг, правен отдел, системна администрация) или външни лица (доставчици на технически услуги, хостинг, ITкомпании, комуникационни агенции), които са оторизирани от собственика да бъдат администратори на личните данни. Потребителя може да изиска актуален списък на тези страни от собственика по всяко време.

Правно основание за обработката

Собственикът може да обработва личните данни на потребителите, при положение че:

  • Потребителите са дали своето съгласие за използването им за една или повече цели. Според някои законодателства, собственикът винаги може да обработва лични данни, освен ако потребителят изрично не се откаже от такава обработка (“отказ”), без да е наложително съгласието на потребителя. Това не важи, когато обработването на лични данни е предмет на европейското законодателство за защита на данните;
  • Осигуряването на данни е необходимо за изпълнението на услуги спрямо потребителя или за изпълнението на преддоговорни задължения;
  • обработката е необходима за спазване на правно задължение, чиито обект е собственикът;
  • обработката е свързана с дейност в обществен интерес или когато правата са предоставени от административните органи на собственика;
  • обработването е необходимо за законното преследване на интереси на собственика или трета страна.

При всички положения, собственикът с готовност ще помогне да се изясни правното основание, според което се налага обработката на данни. По-специфично, дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или изискване, необходимо за сключване на договор.

Място на обработка

Данните се обработват в офисите на собственика и на други места, където се намират страните, участващи в обработката.

 

В зависимост от местоположението на потребителя, прехвърлянето на данни може да включва прехвърляне в държава, различна от тяхната собствена. Повече за мястото на обработка на такива данни, потребителите могат да проверят в раздела, съдържащ подробности за обработката на лични данни.

Потребителите също имат право да научат правното основание за предаване на данни на държава извън Европейския съюз или на всяка международна организация, ръководена от международното публично право или създадена от две или повече държави, като например ООН, както и относно мерките за сигурност взети от собственика.

Ако се осъществи такова прехвърляне, потребителите могат да научат повече, като проверят съответните части на този документ или се допитат до собственика, като използват информацията за контакти.

Време на задържане

Личните данни се обработват и съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за целта, за която са събрани.

Следователно:

  • Личните данни, събрани за цели, свързани с изпълнението на договор между собственика и потребителя, се пазят до пълното изпълнение на договора.
  • Личните данни, събрани за целите на законовите интереси на собственика, се пазят толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на тези цели. Потребителите могат да намерят конкретна информация относно тези интереси, в съответните части на този документ или като се свържат със собственика.

Собственикът има право да съхранява личните данни за по-дълъг период от време, когато потребителят е дал изрично съгласие за това, стига съгласието да не е оттеглено. Освен това, собственикът може да бъде задължен да съхранява личните данни за по-дълъг период, когато това е необходимо за изпълнението на правно задължение или по нареждане на административен орган.

 

След изтичането на срока на съхранение, личните данни биват изтрити. Поради това, правата на достъп, заличаване, коригиране и преносимост на данните не могат да бъдат упражнявани след изтичане на периода на съхранение.

Целите на обработката

Данните за потребителя биват събирани с цел предоставяне на определени услуги, както и за следните цели: Анализ, Управление на маркери, Управление на контакти и изпращане на съобщения, Регистрация и удостоверяване и връзка с потребителя.

Потребителите могат да намерят подробна информация за целите на обработката и за конкретните лични данни, използвани за всяка цел в съответните раздели на този документ.